ကန််ဆက်က်စ််ပြ􀂣ည််န်ယ််မှှ မှူလ တန်းး􀃡ကျော􀁣ာ􀃎င်းး (Burmese)

ယခု ာစ်သောာင်း်သည်် အာ မှူလတွန်် တွက်ရသောာက်ရန်် ကပြီ ် အကပြာင်း် ာ က ဖသောာ် ထာ
ပ ါသည််။။

preview image of 59504_Educ__________________________________Burmese.pdf for ကန််ဆက်က်စ််ပြ􀂣ည််န်ယ််မှှ မှူလ တန်းး􀃡ကျော􀁣ာ􀃎င်းး (Burmese)

Details

Type
Family / Community Resource, Statute / Regulation / Guidance
Audience
Family / Community, Educators
Age
Elementary (K − 6), Early Childhood (Birth − K)
Provider
Kansas Parent Information Resource Center (KPIRC)
Funded by KSDE Special Education and Title Services (SETS). Administered by the Pittsburg State University. Copyright © 2024. All Rights Reserved.